Sisäilmaan liittyvät tutkimukset ja tutkimustulokset

Huhtikuun 2022 sisäilmakysely

ISEC Sisäilmakysely toteutettiin Mäntynummen koulun henkilökunnalle huhtikuussa 2022. Kyselyvastaajia oli 31 henkilöä ja vastausaktiivisuus oli 61 %.

 

Vähintään viikoittaista rakennukseen liitettyä oireilua koki 44 % vastaajista. Viitearvo on 17 %, joten toimenpidetarve on olemassa. Voimakasta tai erittäin voimakasta oireilua rakennuksessa koki 32 % vastaajista. Suurimmat haitat koettiin ilmanvaihtoon, lämpöoloihin, siivoustasoon ja homeen hajuun liittyen.

 

Vastaajien oma arvio oli, että viimeisen vuoden aikana sisäilman laatuun liittyviä sairauslomapäiviä oli yhteensä 44 kpl, mikä tarkoittaa arviolta 19800 €:n vuosikustannuksia työnantajalle. Vastaajista 24 % arvioi työkykynsä heikentyneen sisäilman heikon laadun vuoksi. Tyypillisesti sisäilman laadun ei koeta liittyvän sairauslomien määrään ja työkykyyn lainkaan. Astman esiintyvyys ryhmätasolla oli kuitenkin normaali.

 

Vastaajista 48 % oli voimakkaasti tai erittäin voimakkaasti huolestunut sisäilman laadusta ja se oli vähintään viikoittainen puheenaihe 48 %:lla vastaajista. Luottamus oli poikkeuksellisen heikkoa erityisesti kiinteistön omistajaa kohtaan ja poikkeuksellisen hyvää esimiestä kohtaan. Osa vastaajista oli kokenut haittoihin liittyvää vähättelyä kiinteistön omistajan taholta.

 

Osa käyttäjistä raportoi siivouksen mitoituksen olevan puutteellinen. Sisäilmaongelmaisen rakennuksen siivoustaso olisi hyvä pitää uutta ja hyväkuntoista rakennusta korkeammalla tasolla. Tunkkaiset, haisevat, kolhuiset ja epäsiistit tilat ovat omiaan lisäämään ilkivaltaa ja roskaamista lasten osalta. Puhtaus luo välittämisen tunnetta ja voi ehkäistä roskaamista ja ilkivaltaa.

 

Käyttäjät raportoivat vuoden 2021 tiivistyskorjausten ja korvausilmalaitteiden asennuksen auttaneen sisäilmaongelmassa. Kuitenkaan rakennuksen oman järjestelmän säätöjen ei havaittu suoraan vaikuttaneen kuin tiivistyskorjatussa tilassa 204.1 (Y12). Ilmanvaihtoon liittyvä haittaavuus oli kuitenkin hieman laskenut projektin aikana.

 

Lukuun ottamatta 2021 korjattuja tiloja tunkkaisuus, homeen haju, ilmanvaihdon epätasaisuus, vedon tunne ja epäusko ilmanvaihtolaitteiden päällä oloa kohtaan näkyivät kyselyvastauksissa. Kyselyvastausten perusteella ja toimenpiteiden vaikuttavuuden perusteella on syytä lisätä korvausilmalaitteita erillisen pohjakuvan perusteella ja tarkastaa rakennuksen omien ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset kuitulähteet ja kapseloida ne.

 

Tiloihin suositellaan seinälattiarajapinnan sekä ikkuna-aukkojen tiivistyskorjausta osiin tiloja. Lisäksi suositellaan korvausilma- ja tuloilmalaitteiden asennusta sekä ilmanpuhdistinten määrän nostoa erillisen pohjakuvan perusteella.